STATUT

ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLSKA UNIA SSIREUM Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Związek Sportowy Polska Unia Ssireum (w skrócie PU Ssireum) zwany dalej „Związkiem”, jest związkiem sportowym działającym na podstawie art 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2010 r., nr 127, poz. 857, z późn. zm.).
 2. W kontaktach międzynarodowych Związek obok nazwy polskiej używa nazwy w języku angielskim POLISH UNION SSIREUM.

 

§2

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, dalej zwanej również jako RP.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Związku jest miasto Lublin.

 

§3

 1. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, z tym:
  • a) z ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm);  
  • b) z ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989 roku (Dz. U. 2001 r, nr 855 z późn. zm.);
  • c) z niniejszym Statutem.
 2. Z tego tytułu Związek posiada osobowość prawną.

 

§4

Związek może posiadać sztandar, flagę oraz odznakę organizacyjną, a także używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§5

 1. Związek opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej działaczy.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudnić pracowników.

 

§6

Organem nadzorującym działalność Związku jest urząd właściwy do spraw kultury fizycznej.

 

 

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

 

§7

Celami Związku są:

 1. organizacja oraz rozwój sportowy SSIREUM w Polsce za szczególnym naciskiem na popularyzację i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodzieży akademickiej.
 2. reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich jego członków.

 

§8

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. zrzeszanie stowarzyszeń, klubów, uczniowskich klubów sportowych (w skrócie UKS) oraz wojewódzkich lub okręgowych związków sportowych (w skrócie OZ SSIREUM) i innych osób prawnych prowadzących działalność w zakresie SSIREUM.
 2. opracowanie kierunków rozwoju SSIREUM,
 3. wspieranie działalności klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń prowadzących działalność sportową z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz akademicką,
 4. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych w tym także międzynarodowych i międzypaństwowych;
 5. ochronę prawną członków Związku;
 6. rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku w wyniku ich działalności statutowej w SSIREUM;
 7. nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w SSIREUM;
 8. prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących Związku;
 9. utrzymywanie stałych kontaktów z mediami;
 10. podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań statutowych.

 

§9

Związek prowadzi działalność statutową poprzez swoje organy: władzy, jurysdykcyjne oraz wykonawcze.

 

§10

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych we właściwych przepisach
 2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe, a w szczególności na rozwój i popularyzację SSIREUM sportowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz akademickiej.

 

 

Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§11

Członkowie Związku sportowego dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;

 

§12

Członkami związku mogą być stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami związku (członkowi zwyczajni).

 

§13

Członkami związku mogą być także osoby fizyczne popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem (członkowie wspierający).

 

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. reprezentacji na Krajowym Zjeździe Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym;
 2. uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.

 

§15

Członkowie zwyczajni i wspierający mają prawo do:

 1. zgłaszania wniosków do władz Związku;
 2. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

 

§16

Członkowie honorowi mają prawo brać udział w obradach statutowych organów Związku z głosem doradczym.

 

§17

Członkowie związku są obowiązani do:

 1. przestrzegania statutu i innych przepisów wtwnątrzzwiązkowych oraz powszechnie obowiązującego prawa;
 2. realizacji uchwal podjętych przez statutowe organy Związku.

 

§18

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. aktywnej działalności dla rozwoju;
 2. podnoszenia poziomu SSIREUM;
 3. realizacji zadań statutowych Związku;
 4. opłacania rocznej składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Związku wynikających z przepisów wewnętrznych.

 

§19

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do dbania o:

 1. dobre imię Związku;
 2. wysoki poziom moralno - wychowawczy i sportowy działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów oraz innych pracowników zatrudnionych w SSIREUM.

 

§20

Członkowie Związku za naruszenie postanowień statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych podlegają odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej.

 

§21

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

 1. pisemnego wystąpienia ze związku SSIREUM;
 2. likwidacji klubu z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego lub innej osoby prawnej;
 3. uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu ze Związku.

 

§22

Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

 1. przyjęcia pisemnego wniosku o wykreślenie z listy członków wspierających;
 2. likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym;
 3. uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu ze Związku.

 

§23

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.
 2. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV
Władze Związku

 

§24

Władzami Związku są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna

 

§25

 1. Kadencja władz trwa 4 (cztery) lata;

 

§26

 1. Najwyższą władzą w Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Delegaci wybierani są według klucza opisanego w paragrafie 33 ust. 1 niniejszego Statutu.

 

§27

 1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być:
  • a) Sprawozdawczo - Wyborczy;
  • b) Sprawozdawczy.
 3. Zwyczajny Sprawozdawczo - Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na cztery lata przed upływem kadencji.
 4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest w ciągu trzech miesięcy:
  • Z inicjatywy Zarządu;
  • Na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  • Na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych.
 5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd i wybory nowych władz Związku w czasie trwania kadencji nie przerywają biegu kadencji już rozpoczętej, której okres trwania liczy się od ostatniego zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów PU SSIREUM.
 6. Przedmiotem jego obrad są tylko te sprawy, dla których został zwołany.
 7. Zarząd zwołuje corocznie Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów, celem rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Związku
 8. Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów nie zwołuje się w roku, w którym zostaną rozpatrzone sprawozdania wymienione w ust. 7 powyżej. W pierwszym terminie Krajowy Zjazd Delegatów może być przeprowadzony bez względu na liczbę uczestniczących delegatów.

 

§28

 1. o kompetencji zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
  • a) uchwalenie generalnych kierunków działalności Związku i programu działania na okres najbliższej kadencji;
  • b) uchwalenie Statutu i jego zmian;
  • c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku;
  • d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  • e) wybór w oddzielnym głosowaniu Prezesa, Zarządu, komisji Rewizyjnej;
  • f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Związku;
  • g) rozpatrywanie zgłoszonych wniosków;
  • h) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku;
  • i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku.
 2. Do kompetencji Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
  • a) rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu Związku za poprzedni rok kalendarzowy;
  • b) rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego PU SSIREUM za poprzedni rok kalendarzowy;
  • c) inne sprawy umieszczone w porządku obrad.

 

§29

 1. W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi, bądź niektórym jego członkom, Krajowy Zjazd Delegatów może zobowiązać Zarząd, bądź te osoby do dopełnienia w wyznaczonym terminie określonych czynności.
 2. Członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą w najbliższej kadencji kandydować do władz Związku.

 

§30

W zwyczajnym i nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wybrani według następującego klucza:
  • a) każdy klub sportowy, uczniowski klub sportowy i inna osoba prawna, z wyjątkiem OZ SSIREUM, członek zwyczajny PU SSIREUM otrzymuje po jednym mandacie. Wybór delegatów odbywa się podczas zebrań zarządów danych jednostek organizacyjnych najpóźniej na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed Sprawozdawczo - Wyborczym Krajowym Zjazdem Delegatów Związku;
  • b) każdy Wojewódzki lub Okręgowy Związek SSIREUM przyjęty w poczet członków zwyczajnych Związku otrzymuje 3 mandaty, a jego delegaci są wybierani najpóźniej na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed Sprawozdawczo - Wyborczym Krajowym Zjazdem Delegatów Związku. Wybór Delegatów odbywa się podczas Wojewódzkich Okręgowych Zjazdów, spośród reprezentantów przedstawicieli członków zwyczajnych z danego województwa.
  • c) wybór delegatów odbywa się podczas zebrań zarządów danych klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed Sprawozdawczo - Wyborczym Krajowym Zjazdem Delegatów Związku;
  • d) mandat delegata zachowuje swoją ważność przez całą kadencję. W przypadku śmierci, rezygnacji z działalności danego delegata, wyboru kolejnego dokonują zarządy poszczególnych jednostek organizacyjnych, z których wybrany był delegat.

 

§31

Krajowy Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, przy czym:

 1. obrady otwiera Prezes, po czym następuje wybór przewodniczącego obrad i uchwalenie regulaminu obrad;
 2. uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy liczby delegatów;
 3. zmiany statutu i rozwiązanie Zarządu wymagają 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

 

§32

O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Związku zawiadamia delegatów i uprawnione do uczestnictwa osoby co najmniej na 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Zjazdu.

 

§33

Zarząd Związku składa się z 3 członków, w tym Prezesa i dwóch Vice prezesów;

 

§34

 1. Nowo wybrany Zarząd na pierwszym przyjmuje regulamin organizacyjny.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż 4 (cztery) razy do roku.
 3. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu
 4. Członek Zarządu PU SSIREUM nie może:
  • a) łączyć funkcji członka Zarządu Związku z funkcją w innych władzach Związku
  • b) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia prywatnego.

 

§35

 1. Zarząd reprezentuje Związek wobec osób trzecich.
 2. Prezes może podejmować konieczne czynności w nagłych sytuacjach nie cierpiących zwłoki. Takie działanie powinny być niezwłocznie zatwierdzane uchwałą Zarządu.
 3. Funkcję Prezesa Związku może pełnić ta sama osoba maksymalnie przez dwie kolejne kadencje.

 

§36

Zarząd zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Sekretarzem Generalnym, który kieruje pracą biura Związku w ramach zwykłego zarządu.

 

§37

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. zwoływanie Sprawozdawczo - Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów;
 2. realizowanie uchwał Sprawozdawczo - Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów;
 3. powoływanie Prezydium, pełnomocników Zarządu i komisji specjalistycznych;
 4. powoływanie i odwoływanie przewodniczących komisji specjalistycznych;
 5. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego;
 6. podejmowanie uchwał dotyczących ustania członkostwa w Zarządzie i wynikających z tego konsekwencji;
 7. ustalanie rocznej składki członkowskiej i innych opłat związanych z uczestnictwem członków w działalności statutowej Związku;
 8. uchwalenie planów pracy i preliminarzy finansowych;
 9. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów dla komisji Rewizyjnej, składanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu PU SSIREUM oraz zaopiniowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego PU SSIREUM;
 10. przyjmowanie sprawozdań z prac Prezydium i komisji specjalistycznych;
 11. rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji specjalistycznych;
 12. wykonywanie prawomocnych decyzji dyscyplinarnych;
 13. interpretacja statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych;
 14. wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień;
 15. zarządzanie majątkiem Związku;
 16. reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu;
 17. występowanie do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu o udzielenie koncesji lub zezwolenia na działalność w zakresie sportu profesjonalnego, jeżeli uzyskanie koncesji lub zezwolenia jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;
 18. występowanie do Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu w sprawach:
  • a) dotacji i zadań zleconych dla PU SSIREUM;
  • b) szkolenia i doszkalania kadr trenersko - instruktorskich;
  • c) budowy obiektów sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami sportu SSIREUM;
  • d) wnioskowanie o przydział środków na SSIREUM.

 

§38

Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

 • a) śmierci;
 • b) złożenia pisemnej rezygnacji;
 • c) uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu z władz Związku.

 

§39

 1. Zarząd do realizacji zadań może okresowo lub na stałe powołać pełnomocników działających w jego imieniu oraz z zakresem kompetencji ustalonych przez Zarząd.
 2. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie - stosownie do pełnionej funkcji ustępującego:
  • a) Zarząd powierza jednemu ze swych członków pełnienie obowiązków Prezesa, albo
  • b) Zarząd przydziela nowych członków. Członkami Zarządu zostają delegaci, którzy w ostatnich wyborach do Zarządu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

 

§40

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 - 5 (trzech - pięciu) członków, w tym: Przewodniczącego, jego zastępcy, Sekretarza i konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  • b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
  • c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia osób kierujących lub niektórym podmiotom prawnym.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy składu Komisji.

 

§41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości i gospodarności;
 2. przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli z ewentualnym żądaniem wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości;
 3. wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów;
 4. przedkładanie sprawozdań Nadzwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów;
 5. przedkładanie sprawozdań Sprawozdawczemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów;
 6. delegowanie swoich członków do udziału w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym;
 7. wnioskowanie o przyjęcie sprawozdania finansowego za dany rok;
 8. nadzorowanie realizacji programu rozwoju dyscypliny i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

§42

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

 • a) śmierci;
 • b) przyjęcia pisemnej rezygnacji;
 • c) uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu z władz Związku.

 

§43

W przypadku ustania członkowstwa w Komisji Rewizyjnej, nowym jej członkiem zostaje kolejna osoba, która uzyskała w wyborach największą liczbę głosów, a nie została wybrana.

 

 

Rozdział V
Organy wykonawcze i administracyjne

 

§44

Organami wykonawczymi Związku są komisje specjalistyczne, w tym Główne Kolegium Sędziów, Rada Trenerów, powoływane przez Zarząd PU SSIREUM, zaś ich skład osobowy wynika z potrzeby prawidłowego ich funkcjonowania. Komisje specjalistyczne są ciałami doradczymi i opiniotwórczymi Zarządu PU SSIREUM i działają w składzie 5-7 (pięć - siedem) osobowym. W skład każdej komisji specjalistycznej wchodzą: Przewodniczący, Vice Przewodniczący, Sekretarz oraz 2-4 (dwóch - czterech) członków.

 

§45

 1. Organem administracyjnym Związku jest Biuro Związku.
 2. Pracą Biura Związku kieruje Sekretarz Generalny PU SSIREUM.

 

§46

Szczegółowe zasady pracy komisji specjalistycznych i biura Związku określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.

 

 

Rozdział VI
Wyróżnienia i nagany

 

§47

Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania osób związanych z działalnością statutową Związku.

 

§48

Związek może występować do władz państwowych i resortowych o przyznanie nagród i wyróżnień osobom związanym z działalnością statutową Związku.

 

§49

Rodzaje i zasady przyznawania nagród i wyróżnień Związku określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

 

 

Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku


§50

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe oraz środki pieniężne.
 2. Na fundusze Związku składają się:
  • a) składki roczne;
  • b) opłaty związane z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa w Związku;
  • c) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;
  • d) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek;
  • e) dotacje, darowizny, środki pochodzące z fundacji i innych źródeł;
  • f) inne wpływy z działalności statutowej.
 3. Dochody Związku przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych i w związku z powyższym zabrania się:
  • a) udzielania pożyczek lub zabezpieczeń oraz zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”;
  • b) przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  • c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu działalności Związku;
  • d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

      

§51

Związek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość.

 

§52

 1. Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku, wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu łącznie.
 2. Dla ważności innych dokumentów finansowanych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych osób, w tym Sekretarza Generalnego.

 

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

 

§53

 1. Uchwała o rozwiązaniu Związku wymaga 2/3 (dwie trzecie) głosów obecności co najmniej połowy liczby delegatów wchodzących w skład krajowego związku Delegatów
 2. Pozostały po rozwiązaniu Związku przekazany zostanie na cele społeczne realizowane przez Fundację sportowe promującą sport SSIREUM wskazany w treści uchwały

 

§54

Niniejszy tekst jednolity Statutu przyjęty w dniu 28.12.2015 r. i wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Nasi przyjaciele i partnerzy